Snai Spa inngar avtale om a kjope Cogetech-konsernet.

Porcari, 29. desember 2011 – I dag SNAI S.p.A. (heretter «Company» eller «SNAI») – et selskap kontrollert av Global Games S.r.l. (herefter «Global Games»), som igjen er indirekte eid av Investindustrial IV LP og Venezia European Investment Capital SpA, undertegnet en avtale (heretter «Avtalen») med Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA), International Entertainment SA, OI- Games SA (heretter «OI-Games»), OI-Games 2 SA (heretter «OI-Games 2») og andre minoritetsaksjon rer (heretter «Industrial Shareholders» og, sammen med OI-Games og OI-Games 2, «Selgende Aksjon rer») til Cogemat SpA (heretter «Cogemat»), hvis gjenstand er oppkjop av minst 96% av Cogemat aksjekapital til salgspris (dvs. egenkapitalverdi pa 100% av aksjekapitalen) pa ca. € 140 millioner. I dag har Cogemat bade direkte og indirekte hele aksjekapitalen til Cogetech S.p.A. (heretter «Cogetech») og New Game S.r.l. (heretter «New Game», og sammen med Cogemat, Cogetech og de selskapene som kontrolleres av dem, «Cogetech Group»), selskaper som opererer innen sportsspill og spillmaskiner, inkludert handtering av et nettverk for elektronisk styring av lovlig betting (transaksjonen, samlet, «Cogetech Transaction»).

Snai Spa er Italias ledende spillbutikkoperator (bookmaker), takket v re sitt brede nettverk av innsatspunkter (mer enn 3.800 mellom Snai Shops and Corners). Det er den store operatoren ogsa i den nye sporet, video lotterier, online poker, dyktighet og kasinospill, online bingo segmenter og eier Milan og Montecatini hestespor (hippodromer, hest treningsspor, logistikk strukturer).

Cogetech Spa er en av Italias storste konsesjonsinnehavere i fornoyelsesparken (den sakalte nye spilleautomaten) med godt 38 000 fornoyelsesparker i ca 15 000 offentlige butikkene samt i video lotterymanagement med flere enn 5 200 terminaler (VLT). Cogetech styrer direkte over 1.000 awp-maskiner, samler online spill gjennom Iziplay.it-plattformen, og eier et spillsamlingsnettverk bestaende av 189 butikker og betting hjorner, samt 300 spillbutikker koblet til B2B-nettverket.

Snai og Cogetech vil fortsatt v re to separate juridiske enheter, ogsa fra ledelsens synspunkt, inntil alle vilkarene som kreves for a fortsette med overtakelsen, er oppfylt.

Stefano Bortoli, administrerende direktor i Snai Spa: «Oppkjopet av Cogetech-konsernet av Snai Spa danner grunnlaget for etableringen av en ny enhet som, takket v re et nettverk av over 4.300 innsatspunkter, har samlet over 7 milliarder euro fra spill i de ti forste manedene av 2011, og styrker sitt lederskap i sports- og hesteveddelingssegmentet. Den nye gruppen representerer en betydelig styrke ogsa i fornoyelsessegmentet, det star for andre i maskiner installert med en samling pa 4,7 milliarder kroner og en markedsandel pa 13,75% per 31. oktober 2011. Investeringen av Orlando Italy, som sammen med Investindustrial og VEI Capital vil v re en del av den nye gruppen som folge av integrasjonen av SNAI og Cogetech stotter transaksjonens gyldighet og bekrefter mulighetene for utvikling og verdiskaping. Selskapet opererer gjennom statlige innrommelser med utlopsdatoer som spenner fra 2016 til 2020. Antall ansatte er 1.300 ansatte, og kombinasjonen av ledelsesevner Cogetech og Snai gir grunnlaget for a hoste alle mulighetene som vil oppsta. »

Mer spesifikt gir avtalene seg for:

– Oppkjopet av SNAI av ca 27% av aksjekapitalen i Cogemat (samlet «Stake acquired») for en kontant vederlag pa ca 38 millioner kroner (heretter «Anskaffelsen»); og.

– Overforingen av de resterende 69% av Cogemat aksjekapital (samlet «Staken blir overfort») til SNAI til et vederlag pa ca. 97 millioner euro («Betraktningen»).

Med hensyn til overforingen fastsetter avtalen at en delbar kapitalforhoyelse reservert for Cogemat-aksjon rer, og dermed unntatt fortrinnsrett i henhold til kunst. 2441, fjerde ledd, forste punktum, i den italienske borgerlige loven («Aksjekapitalforhoyelse») pa € 99.210.620,95 («Salgsoverveielse») hvorav € 21.056.948.12 palydende og € 78.153.672,83 overkurs, med en kapitalforhoyelse pa € 21.056.948.12 og utstedelse av maks. Nei. 40.949.131 SNAI ordin re aksjer i samme kategori som aksjer som allerede er utstedt til € 2,45 hver (heretter «SNAI New Shares»). Disse verdiene av kapitalforhoyelsen antar at hele aksjekapitalen i Cogemat vil abonnere pa Cogetech Transaction; I denne forbindelse gir avtalen en abonnementsprosedyre for den delen av Cogemat aksjekapital (ca. 4%) som ikke er en del av det samme.

Global Games, SNAIs kontrollerende aksjon r, sendte autonomt en s rskilt varsel til Utsteder som informerte sistnevnte om sin uigenkaldelige forpliktelse til a stemme for aksjekapitalforhoyelsen i form.

SNAI New Shares forventes a v re SNAI ordin re aksjer med ordin rt utbytte og har samme rettigheter som SNAI ordin re aksjer allerede i omlop; Disse SNAI New Shares vil bli gjenstand for en pafolgende soknad om notering pa den italienske MTA.

I henhold til avtalen er gjennomforingen av Cogetech-transaksjonen blant annet gjenstand for:

(a) Arkivere den tilhorende soknaden med den kompetente Antitrust Authority;

(b) SNAI og Cogetech far til slutt konsesjonen til a utvikle og handtere nettverket for elektronisk styring av juridisk spilling ved hjelp av AWP-maskiner og VLTs spillsystemer etter det positive resultatet av prosedyren som ble lansert av den autonome administrasjonen av State Monopoly («AAMS» ) ved utbud sendt til utgivelse 8. august 2011 («Prosedyren»);

(c) Oppna AMMS-forutsetningen med hensyn til Cogetech-transaksjonen;

(d) Overholdelse av de sakalte «Anskaffelseskriterier» palagt av Lanekontrakten undertegnet av SNAI 8. mars 2011 (heretter «Lanekontrakten») med hensyn til den sakalte «Overensstemmende Anskaffelse» (ved a anvende kriteriene og beregningsmetoder definert i ovennevnte kontrakt);

(e) Verdsettelsen av innsatsen blir overfort i henhold til ekspertvurdering, i henhold til og for kunstens formal. 2343-ter, annet ledd bokstav b) i italiensk borgerlig lov, bor det ikke v re mindre enn vurderingsverdien;

(f) Sporsmalet fra revisjonsfirmaet som har ansvaret for revisjonen av SNAI av sin revisjonsuttalelse i henhold til art. 2441, sjette ledd i italiensk sivil lov og kunst. 158 i TUF med hensyn til aksjekapitalforhoyelsen i form; og.

(g) Opplosning vedtatt av SNAIs generalforsamling om kapitalforhoyelse i naturen og registrering av den vedlagte opplosningen med selskapsregistret.

Cogetech-transaksjonen forventes ferdigstilt pa den tiende arbeidsdagen etter den dato som den siste av de ovennevnte forholdene i forkant vil ha funnet sted i kronologisk rekkefolge (heretter «Utforelsesdato»).

Hvis en eller flere av de ovennevnte forholdene ikke av en eller annen grunn ikke forekommer (eller er gyldig fraskrevet av parten som er interessert i en slik tilstandsforutsetning) innen 30. juni 2012, vil avtalen automatisk og definitivt anses a v re avsluttet og nei lengre gyldig.

Folgende er i stedet forhold som kan fore til oppsigelse av avtalen (sa snart slike forhold oppstar, vil bade SNAI og de selgende Aksjon rene bli frigjort fra deres forpliktelse til a fullfore Cogetech Transaction):

(i) Manglende av bankene som er involvert i Lanekontrakten for a gi lanebelopet gjennom de tilknyttede kredittlinjer for eller senest pa Utforelsesdatoen, slik at SNAI kan betale avtalt salgsvederlag til de som er berettiget.

(ii) Beslutningen om a utdele utbytte (eller tilgjengelige reserver) av generalforsamlingens moter i SNAI eller Cogemat etter undertegningen av avtalen; og.

(iii) forekomsten av en hvilken som helst relevant negativ begivenhet vedrorende bade SNAI og Cogetech-gruppen, noe som betyr enhver hendelse eller omstendighet (inkludert relevante negative endringer eller fortsatte forhold som oppstar etter signeringsdatoen) som forarsaker eller kan forarsake en negativ effekt (x) pa aktiviteter, (okonomiske og ikke-finansielle) forhold, forpliktelser (inkludert ekstraordin re tap eller nedskrivninger), eiendeler (herunder tillatelser og innrommelser) og / eller driften av Cogetech-konsernet pa den ene side eller av SNAI-konsernet, pa den andre siden; og / eller (y) pa det finansielle eller kapitalmarkedet, enten italiensk eller internasjonalt, i begge tilfeller henvist til i (x) og (y) for a i vesentlig grad bringe Cogetech Transaction i fare, forstas det at innrommelser blir trukket tilbake eller suspendert (inkludert de som er innhentet som en betingelse for avtalen) vil bli vurdert som en relevant negativ begivenhet (a).

Bade SNAI og Cogemat har rett til a trekke seg fra avtalen og derfor forsommer a fullfore Cogetech-transaksjonen dersom (i) 28. februar 2012 eller 31. mars 2012 SNAIs «PFN / EBITDA» -forhold, beregnet ved hjelp av SNAIs konsoliderte og sammensatte finansielle tall og Cogetech Grupper ved a bruke beregningskriterier og metoder definert i Lanekontrakten, overstiger 4,50: 1,00.

Avtaler med de industrielle aksjon rene.

Videre fastsetter avtalen at:

(a) Etter overveien, og derfor utstedelsen av SNAI New Shares, har de industrielle aksjon rene (samt de andre minoritetsaksjon rene i Cogemat som i mellomtiden har overholdt avtalen) truffet for a sikre at vedtektene til det nye selskapets kjoretoyet som de overforte SNAI New Shares (heretter «Industrial Shareholders Vehicle»), etter en rekke ekstraordin re transaksjoner, sorger for (i) en 24-maneders lasing opp fra datoen da aksjekapitalforhoyelsen i form er fullfort, ii) sporsmalet om utestaende aksjer i kategori B uten stemmerett pa aksjon rmoter, med unntak av ekstraordin re generalforsamlinger som ble innkalt for blant annet a avhjelpe lasing og ordin re aksjon rmoter som skal v re innkalt (ved uttrykkelig lovbestemmelse) for a godkjenne salget av SNAI New Shares, slik endringer / vedtak som krever gunstig avstemning for alle B-aksjer. Kategori B-aksjer vil bli overfort (til palydende verdi) til SNAI, som vil gi aksjon ren til den industrielle aksjon renes kjoretoy som overforer nevnte kategori B-aksjer et «anrop» -alternativ for a tilbakekjope til samme pris, utove fra begynnelsen av lasen opptidsperiode nevnt i punkt (i) ovenfor eller til enhver tid i tilfelle endring i kontroll over SNAI (dette betyr at enhver hendelse som finner sted etter avtalens underskrivelsesdato, som folge av hvilken den nav rende kontrollerende aksjon ren i Globale spill blir eier av SNAI-aksjer tilsvarende minst 32% av aksjekapitalen); og.

(b) En lasing pa SNAI New Shares inneholdt av Industrial Shareholders ‘Vehicle som inneb rer en forpliktelse (sikret ved vedtektene som tidligere sett pa) mot SNAI, ikke a cede SNAI New Shares (uten at det berorer eventuelle overforinger til fordel for Globale spill), og sorg for at de ikke blir ceded, i en periode pa 24 maneder fra datoen for aksjekapitalforhoyelsen til slutt. slike forpliktelser vil ikke lenger v re bindende dersom det endres kontroll over SNAI.

For a beskytte den implisitte goodwillen i Cogetech Transaction, ble det gitt at en viss del av de industrielle aksjon rene (anses som strategiske med hensyn til Cogetech-nettverket) (i) forplikte seg til SNAI ikke a skaffe seg eller holde stav, enten direkte eller indirekte , eller bli aksjon rer i aksjeselskaper og / eller partnerskap som opererer i EU-land hvor SNAI Group-selskapene opererer eller vil operere, som er eller vil bli innehavere av «AWP» og «VLT» -koncessjoner, med unntak av a anskaffe eller holde stakes (a) i selskaper som har forbindelser med SNAI-konsernet; og (b) i borsnoterte selskaper som ikke overstiger (x) 2% av aksjekapitalen eller (y) en lavere prosentandel som gir innehaveren av slike aksjer rett til a sende inn lister for valg av administrative eller kontrollerende organer i et borsnotert selskap, alle av dette til andre arsdagen siden Utforelsesdatoen, og (ii) anerkjenner SNAI frem til 31. desember 2013, en fortrinnsrett til enhver transaksjon som involverer overforing av egne aktiviteter i «AWP» og «VLT» -sektoren til tredje parter.

Transaksjonens art med n rstaende part.

Med tanke pa den relevante interessen som er indirekte holdt av Investindustrial IV LP, bade i SNAI (gjennom Global Games og Global Entertainment SA) og i OI-Games 2 (gjennom International Entertainment, kontrollert av Investindustrial IV LP), kvalifiserer Cogetech Transaction som en «related party transaction «I samsvar med forskrift nr. 17221 styrende transaksjoner med n rstaende parter vedtatt av Consob og tilhorende «Transaksjonsprosedyre i n rtstaende parter» vedtatt av SNAI; i samsvar med bestemmelsene i de nevnte Consob Regulations og SNAI Prosedyre, oppfylte selskapet de forpliktelser som folger av de ovennevnte lovbestemmelsene av (i) a la styret avgjore om Cogetech Transaction (styret enstemmig eller ikke) lost pa saken pa dagens dato); (ii) med hensyn til forundersokelsesstadiet og transaksjonsforhandlingene, garanterer de uavhengige styremedlemmer en fullstendig og rettidig informasjonsstrom og muligheten til a be om avklaring og kommentar til bedriftsorganene og de fagene som har ansvaret for a gjennomfore forhandlinger eller de forelopige utredningsfasen (iii) med hensyn til opplosningstrinnet, vedtaket av resolusjonen underkastes en begrunnet positiv vurdering av de uavhengige styremedlemmene med hensyn til SNAIs interesse i a gjennomfore Cogetech Transaction, samt fordel og vesentlig hensiktsmessighet av betingelsene for denne siste transaksjon. De uavhengige styremedlemmene, advokater Carlo D’Urso og Stefano Campoccia, har faktisk utstedt en berettiget positiv vurdering den 22. desember 2011 om SNAIs interesse i a fortsette med Cogetech Transaction og fordel og betydelig hensiktsmessighet av betingelsene for denne siste transaksjonen.

I trad med bestemmelsene i «Relatert Transaksjonsprosedyre» vedtatt av SNAI, ble de uavhengige styremedlemmer stottet av Lazard & amp; Co. S.r.l. (heretter «Lazard»), som aksepterte engasjementet som uavhengig ekspert, og uttrykte en positiv oppfatning om rimelig salgsvederlag som skal betales av SNAI som folge av Cogetech Transaction.

Det er verdt a merke seg at, i henhold til lovens frister, vil folgende dokumenter bli gjort tilgjengelig for offentlig inspeksjon pa SNAIs kontor (Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini nr. 39), pa selskapet nettside og hos Borsa Italiana SpA: (i) informasjonsdokumentet utarbeidet i henhold til art. 5 i forskriften godkjent av Consob ved resolusjon nr. 117221 av 12. mars 2010 og senere endringer og (ii) informasjonsdokumentet utarbeidet i samsvar med art. 70, femte ledd bokstav b) og art. 71 av Issuers ‘forordning vedtatt av Consob ved resolusjon nr. 11971 av 14. mai 1999, som senere endret og integrert.

Snaitech S.p.a. Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano, Italia Okonomisk og administrativ indeks av Milano nr. 1584464 – Register over selskaper og skatt ID nr. 007548501544

Moms nr. 01729640464 – Aksjekapital € 97.982.245,40 fullt utbetalt.

Spill er forbudt for mindrearige, og det kan fore til avhengighet.